Tehtud tööd

2014-12-22 11.02.27

MTÜ LF poolt teostatud olulisemad tööd 2014-2023:

• KIK (Keskkonnainvesteeringute keskus) meetme „Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine“ projektide ligipääsetavuse hindamine.
• Eesti Töötukassa 22 büroo ligipääsetavuse hinnangud;
• SKA esinduste ligipääsetavuse hindamine, 15 büroohoonet üle eesti;
• ERM-i, Tartu Linnamuuseumi, Maaeluministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ligipääsetavuse hinnangud;
• Teater Vanemuine ja Vene teater ligipääsetavuse hinnangud, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku büroo, Stenbocki maja, Tallinna Botaanikaaia ligipääsetavuse hinnangud ja Meelte Aia nõustamine;
• Ehitusprojektide invanõuete alased nõustamised ja kooskõlastamised üle Eesti;
• EAS turismiettevõtete enesearenduse keskkonna enesehindamise küsimustiku ja ligipääsetavuse juhendmaterjali koostamine,
• Töövõime hindamise küsimustiku ja -otsuse vormi kasutatavuse hindamine pimedate inimeste seisukohalt ja töövõime hindamise e-vormide hinnang Eesti Töötukassale;
• Võrdõiguslikkuse büroo -Struktuurifondide meetmetest 5.4.3. „Piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise investeeringud“; „Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismiatraktsioonide ja toetava taristu väljaarendamine“ ja „Kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine“ kaasrahastatud projektide panusest erivajadusega inimestele ligipääsetavuse tagamisel analüüs, 2019.
• Sotsiaalministeeriumi riigihanke „Transpordi ja tehiskeskkonna ligipääsetavuse analüüs“ teostamine, 2019-2020.
• Teater Vanemuine ligipääsetavuse hinnang.
• Koostöö AS-ga RKAS riigimajade ja -gümnaasiumide eskiis-, eel- ja põhiprojektide invanõuete hindamiste osa:
o Jõgeva, Rapla ja Pärnu riigimajad;
o Rakvere, Mustamäe, Pelgulinna, Paide, Narva, Tallinna Tõnismäe riigigümnaasiumid.
• Riigikantselei ja ligipääsetavuse rakkerühma tellimusel „KREDEX korterelamute meetme ligipääsetavuse analüüs“ analüüsi koostamine.
• Sotsiaalministeeriumi riigihankes „Ligipääsetavuse tulu-kulu analüüs” osalemine, Civitta Eesti AS partner.
• Riigikantselei hange ”Projekteeritavate korterelamute ligipääsetavuse miinimumnõuete analüüs” 2022.
• Telia AS, Telia kahe müügiesinduse ligipääsetavuse auditid, 2022
• Microsoft Eesti, Leedu ja Läti kontorite ligipääsetavuse auditid, 2022
• Sotsiaalministeeriumi riigihankes „ Soolise võrdsuse, võrdse kohtlemise ning ligipääsetavuse e-õppe kursused poliitikakujundajatele” osalemine Poliitikauuringute Keskusega Praxis, 2022.
• Eesti Ajaloomuuseumi ligipääsetavuse hinnang, 2022.
• Tartu Herbert Masingu kooli ligipääsetavuse hinnang, 2022.
• Tallinna Linnamuuseumi muuseumihoonete ligipääsetavuse auditid, 10 hoonet, 2022.
• Eesti Noorsooteatri ligipääsetavuse hinnang, 2023.

MTÜ Ligipääsetavuse foorum
Endla 59, Tallinn 10615
GSM: +372 5010127
E-post: info@ligipaasetavus.ee, jyri.jarve@ligipaasetavus.ee
WWW: www.ligipaasetavus.ee
FB: www.facebook.com/ligipaasetavus